List of India’s Lakes (Area, Depth & State)

Posted on: 7/17/2017 09:30:00 AM By: Team RIJADEJA.com
Govt Jobs / Sarkari Naukri
Sponsored Ads.
Lakes Area (Sq Km) Depth (m) State
Wular 260 14 J & K
Vihar lake 7 34 Maharashtra
Vembanad 2033 12 Kerala
Veeranam Lake 25 - Tamil Nadu
Vaitarna Lake 22.6 - Maharashtra
Sukhna lake 4 4.8 Chandigarh
Shivajisagar Lake 891.7 80 Maharashtra
Sardar Sarovar 375 - Gujarat
Sambhar Salt lake 230 3 Rajasthan
Pushkar 22 10 Rajasthan
Pulicat lake 450 10 Andhra Pradesh
Powai lake 2.1 12 Maharashtra
Pichola 6.9 8.5 Rajasthan
Paravur lake 6.6 - Kerala
Pangaong Tso 700 100 J & K
Nagarjuna sagar lake 285 - Telangana, AP
Loktak 287 4.6 Manipur
Koleru 245 - Andhra Pradesh
Kanwar Lake 67.5 - Bihar
Indira Sagar Lake 627 - Madhya Pradesh
Hussain Sagar 4.4 9.8 Telangana
Gobind Sagar 168 163 Himachal Pradesh
Dipor Bil 11.6 4 Assam
Dhebar lake 87 31 West Bengal
Dal 22 6 J & K
Chilka 1165 4.2 Odisha
Bhojtal 31 - Madhya Pradesh
Astamudi Lake 61.4 6.4 Kerala
List of Lakes in India

Previous post Next post